ANTICIGANIZAM VS. ANTIROMIZAM I PLATFORMA PROTIV DISKRIMINACIJE

U okviru javne rasprave pod nazivom ,,Anticiganizam vs. antiromizam“ održane u septembru, u organizaciji Instituta društvenih nauka, udruženje ,,Romani Asvin” je predstavilo ,,Romsku platformu”, internet sajt na kome se mogu prijaviti slučajevi diskriminacije i kršenja ljudskih prava Roma i Romkinja.

Javnoj raspravi su prisustvovali Dragan Gračanin ispred ,,Asocijacije koordinatora za romska pitanja“, Alen Tahiri ispred Kabineta za ljudska i manjinska prava Republike Hrvtatske, evropski predstavnici edukovani na temu anticiganizma/antiromizma, predstavnici nacionalnih saveta, poverenik za zaštitu ravnopravnosti, lingvisti i tim sociologa i istraživača koji se bave temom anticiganizma. Cilj javne rasprave bio je predstavljenje mogućih postojećih termina kojima se može predstaviti animozitet prema pripadnicima romske zajednice a koji su društveno prihvatljivi zajednici.

Mišljanja učesnika su o ovoj temi bila podeljenja, a krajna odluka o upotrebi termina u okviru nove strategije doneće se u narednom periodu. Anticiganizam je reč koja se danas koristi u upotrebi, a javna rasprava se upravo vodila o srodnim terminima koje je moguće upotrebiti u daljem radu na ovoj temi.

Romska platforma je razvijena uz pomoć Nacionalnog demokratskog instituta, u saradnji sa Udruženjem romskih studenata iz Novog Sada i Udruženjem Društvo Roma iz Zaječara.

Cilj Romske platforme je da aktivno prikuplja i objavljuje informacije o slučajevima kršenja ljudskih prava nad pripadnicima romske zajednice u Srbiji, kao i da pruži podršku Romima i Romkinjama čija su prava ugrožena. Poseban fokus je na prevenciji diskriminacije i nasilja iz mržnje.

Udruženje „Romani Asvin“ (Romska Suza) je u okviru javne rasprave predstavilo ,,Romsku platformu“ vodećim institucijama na državnom nivou koji se bave temom diskriminacije.

Više o „Romskoj platformi“ možete saznati na internet sajtovima www.romskaplatforma.com i www.romaniasvin.com.