Evropska komisija usvojila desetogodišnji plan za podršku Romima

Početkom oktobra 2020, Evropska komisija je usvojila novi desetogodišnji plan za podršku Romima u Evropskoj uniji u kome je izdvojeno sedam ključnih oblasti: jednakost, inkluzija, učešće, obrazovanje, zapošljavanje, zdravstvena zaštita i stanovanje.  Za svaku od oblasti Komisija je odredila ciljeve i preporuke koje je potrebno da primene države članice i koji će služiti kao važni alati za praćenje napretka. Osim toga, one će osigurati da Evropska unija unapredi podršku milionima Roma koji žive u državama članicama. 

Potpredsednica Evropske komisije za pravosuđe Vera Jourova je nakon usvajanja plana izjavila da „jednostavno rečeno, poslednjih deset godina nismo dovoljno uradili u podršci romske populacije u Evropskoj uniji. Za to nema opravdanja. Veliki broj njih se i dalje suočava sa diskriminacijom i rasizmom i mi to ne možemo da prihvatimo“, kazala je Jourova, dodajući da danas ponovo pokreću sve mehanizme kako bi ispravili ovakvu situaciju. Evropska komesarka za jednakost Helena Dali je rekla da, ako želimo da Evropska unija postane unija jednakosti, potrebno je osigurati da se milioni Roma jednako tretiraju, da budu uključeni u društvo i da mogu da učestvuju u društvenom i političkom životu bez izuzetka. „Sa ciljevima koji smo postavili u Strateškom okviru, očekujemo da do 2030. ostvarimo pravi napredak i da Evropa postane mesto u kojoj se Romi slave kao deo raznolikosti naše Unije, učestvuju u društvu i imaju sve mogućnosti da u potpunosti doprinesu i iskoriste politički, socijalni i ekonomski život evropske Unije“, kazala ja Dali nakon usvajanja plana za Rome.

Iako je cilj Strateškog okvira potpuna jednakost, Komisija je predložila minimalne ciljeve do 2030., nadovezujući se na napredak koji je postignut u prethodnom okviru. To uključuje smanjenje diskriminacije Roma za 50% i dupliranje broja Roma koji podnose prijave za diskriminaciju. Smanjenje jaza siromaštva i učešća u obrazovanju između Roma i većinske populacije za najmanje 50%. Što se tiče zapošljavanja, predlog je da broj zaposlenih Roma i Romkinja poraste za 50%, da se za 33% unaprede uslovi stanovanja i da se osigura da najmanje 95% Roma ima pristup vodi iz slavine. Kako bi se postigli ovi ciljevi, najvažnije je da države članice usvoje odgovarajuće politike a Komisija će im obezbediti smernice i formirati listu mera koje će morati da preduzmu kako bi ubrzali progres romske zajednice i obezbedili jednakost, inkluziju i društveno i političko učešće romske zajednice u Evropi.