MEDJUNARODNI DAN LJUDSKIH PRAVA

Međunarodni dan ljudskih prava obeležava se svuda u svetu 10. decembra i to od 1950. godine na dan kada je dve godine ranije potpisana Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima, kojom je prvi put u istoriji čovečanstva priznato pravo svih ljudi na „život, slobodu i sigurnost bez ikakvih razlika“. Ovim dokumentom je istaknuto da su ljudska prava univerzalna i da ne zavise od nacionalne, ideološke, socijalne i kulturne pripadnosti.

„Sva ljudska bića rođena su slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima. Svi imaju pravo na život, slobodu i sigurnost. Svi su jednaki pred zakonom.“ – samo su neka od načela Deklaracije, a koja su ugrađena u temeljne pravne akte većine modernih država svijeta.Uprkos velikom napretku u periodu od usvajanja Deklaracije pa do danas svedoci smo da se ljudska prava i dalje krše širom sveta a posebno ljudska prava socijalno ugroženih, starijih i nemoćnih osoba, manjinskih zajednica, pa i prava žena, dece, osoba sa invaliditetom, LGBTI osoba i ostalih “ranjivih“ društvenih grupa.

U Srbiji su ljudska prava garantovana najvišim pravnim aktom države – Ustavom, ali se njihovo uređenje reguliše i zakonima, podzakonskim aktima i drugim propisima.

Ona se mogu ostvariti u postupcima pred sudom ili u posebnim postupcima kod Zaštitnika građana, Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, kao i pred Ustavnim sudom, dodaje.

Ukoliko neko ne dobije zaštitu i iscrpi sva domaća pravna sredstava, postoji mogućnost da se obrati međunarodnim telima i komitetima, i na kraju – Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu.

„Ustavom je propisano da su opšteprihvaćena pravila međunarodnog prava i potvrđeni međunarodni ugovori sastavni deo pravnog poretka Srbije i neposredno se primenjuju“

Njima se potvrđuje pravo svakog pojedinca bez obzira na rasu, nacionalno poreklo, pol, jezik, veroispovest, imovinsko poreklo i političko opredeljenje na život, rad, obrazovanje, jednakost pred zakonom, privatnost i na mnoga druga prava.

Povod za donošenje deklaracija bio je Drugi svetski rat i brojni zločini koji su tada počinjeni.

Svedoci smo da je i danas potrebna posebna pažnja i ulaganje napora radi ostvarivanja ovih načela u praksi. Uprkos napretku u periodu od nekoliko desetljeća, ljudska prava socijalno ugroženih, starijih i nemoćnih osoba, manjinskih grupa, ugrožena su i u razvijenim zemljama, ali posebno u brojnim nerazvijenim zemljama širom svijeta. Poštovanje načela Deklaracije, solidarnost, tolerancija i aktivna uloga svakog pojedinca u poštovanju i promovisanju ljudskih prava, zadatak je koji nikada neće biti okončan.