ZAKON O ZAŠTITI PRAVA I SLOBODA NACIONALNIH MANJINA

feb 7, 2022 | Pravni kutak

Prema Zakonu o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina, član 5 glasi:

Član 5-  Sloboda izražavanja nacionalne pripadnosti

U skladu sa Ustavom Republike Srbije zajemčenom slobodom izražavanja nacionalne pripadnosti, niko ne sme pretrpeti štetu zbog izražavanja svoje nacionalne pripadnosti ili zbog uzdržavanja od takvog činjenja.

Zabranjena je svaka registracija pripadnika nacionalnih manjina koja ih protivno njihovoj volji obavezuje da se izjasne o svojoj nacionalnoj pripadnosti.

Pravo je pripadnika nacionalnih manjina da se podaci o njihovoj nacionalnoj pripadnosti upisuju u službene evidencije i zbirke podataka o ličnosti (matične knjige rođenih, lična karata, pasoš, izvod iz matične knjige rođenih, državljanstvo i ostala lična dokumentacija) , u skladu sa posebnim zakonom.

Podatak o nacionalnoj pripadnosti može se koristiti samo u svrhu za koju je prikupljen i na način predviđen zakonom koji uređuje zaštitu podataka o ličnosti.

Zabranjena je svaka radnja i mera nasilne asimilacije pripadnika nacionalnih manjina.

Asimilacionizam je idealistički pogled na mogućnost da članovi raznolikih etničkih i rasnih grupa postanu što je sličnije moguće dominantnom identitetu zemlje u kojoj žive. Kontrastni pogled je kulturna raznolikost u kojoj pripadnici ovakvih grupa zadržavaju identitete i orijentacije dok se integrišu u dominantnu kulturu.