Zaštita ljudskih prava nije bila prioritet u BIH

Human Rights Watch u izveštaju za 2022. godinu za BiH navodi da zaštita ljudskih prava nije bila prioritet vlasti u BiH, a da je diskriminacija manjina i dalje ozbiljan problem.“U periodu od januara do juna, Organizacija za sigurnost i saradnju u Evropi (OSCE) zabeležila je 91 zločin iz mržnje na osnovu nacionalne  I verske pripadnosti, od kojih su četiri uključivala fizičko nasilje. U prošloj godini pred sudovima se vodilo 13 postupaka za zločine iz mržnje, a jedna osoba je osuđena u 2022. godini”.

“Opštinski sud u Sarajevu je u aprilu donio presudu u korist dvoje aktivista koji su tužili bivšu parlamentarku za podsticanje državnih institucija na diskriminaciju LBGT osoba. To je prva presuda na sudu u BiH protiv diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije ili rodnog identiteta”.Kako se navodi u godišnjem izveštaju o napretku BiH, koji je Evropska komisija objavila, Bosni i Hercegovini je dodeljen status kandidata,  iako su i dalje potrebne značajne reforme kako bi se građanima osiguralo da mogu ostvarivati svoja politička prava.Romi se suočavaju s preprekama u ostvarivanju svojih prava. Prema studiji koju je sprovela Mreža za rano obrazovanje Roma (REYN) 2022. godine, mnoga romska deca se suočavaju s diskriminacijom u ostvarivanju pristupa javnim uslugama, uključujući obrazovanje i zdravstvene usluge.