O projektu

Romska platforma je projekat čiji je cilj da aktivno prikuplja i objavljuje informacije o slučajevima kršenja ljudskih prava nad pripadnicima romske zajednice u Srbiji, kao i da pruži podršku Romima i Romkinjama čija su prava ugrožena. Ideja za projekat je došla od strane Nacionalnog demokratskog instituta (NDI) i romskih aktivista i lidera koji su u okviru Institutovog regionalnog programa Jačanje međuetničkog političkog diskursa i inkluzije manjina, finansiranog od strane Nacionalne zadužbine za demokratiju (NED), osmislili uspostavljanje Platforme. Prethodno, istraživanje javnog mnjenja o percepciji građana o manjinama u Srbiji koje je NDI izveo krajem 2018. godine je još jednom potvrdilo da su Romi najmarginalizovanija manjinska zajednica na ovim prostorima. Inspiracija za ovaj projekat došla je i od uspešno vođene platforme Da Se Zna, koja se bavi dokumentovanjem slučajeva nasilja i diskriminacije nad LGBI+ osobama i pružanjem pravne i psihološke pomoći. Temelj za izgradnju Romske platforme, postavljen je tokom konsultativnog procesa vođenog od strane Instituta početkom 2020. godine, a zaključci su pomogli da se Platforma oblikuje onako kako izgleda danas.

Uz podršku NDI-ja, projektom upravljaju sledeća romska udruženja:

Udruženje Društvo Roma (UDR) je udruženje građana osnovano 1997. godine u Zaječaru sa ciljem podrške ostvarivanju, zaštiti i unapređenju važećih zakona u oblastima važnim za nacionalne manjine. Udruženje se u tom smislu bavi ostvarivanjem prava i unapređenjem položaja Roma i drugih etničkih zajednica, zaštitom integriteta i dostojanstva pripadnika manjina. Rad Udruženja je posebno fokusiran na obrazovanje i usavršavanje mladih, što se odnosi najviše na podršku prilikom upisa učenika u osnovne i srednje škole, kao i na fakultete. U skladu sa potrebama građana romske zajednice, UDR aktivno radi na poboljšanju uslova u oblastima zapošljavanja, stanovanja, socijalne zaštine i zdravstva, kako bi se stekli uslovi za stvarnu inkluziju Roma i Romkinja u društvo u Srbiji. UDR svoje aktivnosti sprovodi pre svega na teritoriji Grada Zaječara, ali ima ambiciju da doprinese poboljšanju položaja Roma i na regionalnom i nacionalnom nivou.

Udruženje romskih studenata (URS) je reprezentativna organizacija studenata Roma na Univerzitetu u Novom Sadu, prepoznata članom 82. Statuta Univerziteta u Novom Sadu. Kao takva organizacija van redovnog izbornog procesa imenuje svake godine jednog člana u studentski parlament Univerziteta koji predstavlja studente Rome. URS je osnovan 2000. godine u Novom Sadu i iako studentska organizacija, Udruženje je aktivno i u drugim oblastima poput izrade politika (policy), zastupanja i mobilizacije zajednice. U tom smislu URS je fasilitirao izradu i usvajanje lokalnih akcionih planova u 7 opština u Vojvodini i Akcionog plana za zapošljavanje Roma u opštini Bečej. Jedno od najvažnijih dostignuća organizacije je da je 2007. godine dobila prvu nagradu na konkursu Saveta Evrope za najbolji kratak film protiv predrasuda koju je uručio čuveni režiser Toni Gatlif. Takodje, 2018. godine Tempus Erasmus + fondacija uručila je URS-u specijalnu nagradu za primer dobre prakse u karijernom vođenju.

Romani Asvin Logo

Romani Asvin je grupa romskih aktivistkinja i aktivista koja je nastala u februaru 2020. godine sa ciljem da predstavlja glas romske omladine u javnosti i da se pre svega bavi obrazovanjem mladih Roma i Romkinja. Težište aktivnosti organizacije je na što većem uključivanju mladih u formalni obrazovni sistem, kao i promocija sticanja korisnih znanja i veština kroz neformalno obrazovanje. Verujući da svet ostaje na mladima i da su mladi Romkinje i Romi najveća pokretačka snaga koju romska zajednica u Srbiji ima, Romani Asvin svojim projektima pokušava da otvori dijalog unutar same zajednice kako bi se Romi u što većoj meri aktivno uključili u rešavanje problema i izazova sa kojim se suočavaju. Organizacija je posvećena borbi protiv diskriminacije i predrasuda koji su najveći neprijatelj romske zajednice spolja.